Dret successori

Testaments i herències

El moment d'atorgar testament, fer una declaració d'hereus o formalitzar una herència són instants molt importants en la vida de les persones.

A JLA Notarios oferim els serveis propis del dret de successions, tant per ordenar la seva successió com per repartir una herència, garantint el millor assessorament a les seves necessitats particulars i l'estudi de les implicacions fiscals de cada cas. En cap moment deixem el factor humà de banda i li oferim fins i tot servei de notaria a domicili si fos necessari.

Testaments

Són documents en el qual una persona ordena la distribució dels seus béns i drets per a després de la seva defunció. També pot incloure un contingut personal per a, per exemple, protegir als fills menors o al cònjuge.
Si voleu més informació sobre els testaments, al nostre blog hi ha diversos articles explicatius.

Herències

A través de l’herència es declara la voluntat d’acceptar o de renunciar al dret a la successió. A més, s’inventarien els béns i els drets del mort i es procedeix a repartir-los entre els hereus.

Si voleu més informació sobre les herències, al nostre nostre blog hi ha un article explicatiu.

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
 2. Certificat de defunció.
 3. Certificat d’últimes voluntats.
 4. Còpia autèntica de l’últim testament atorgat o, si no n’hi ha, acta de declaració d’hereus abintestat.
 5. Certificat d’assegurances de vida.
 6. Escriptures o notes simples del registre en què consti la titularitat i la descripció de tots els immobles.
 7. Certificat de saldos bancaris.
 8. Documents de propietat dels altres béns i drets.
 9. Documents que acreditin el compliment dels requisits fiscals per a la bonificació.

Actes de declaració d’hereus abintestat

És un expedient en el qual el notari certifica qui són, segons la llei, els hereus d’una persona morta. Aquestes actes només calen quan hi ha una defunció sense testament.

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE dels interessats.
 2. DNI del difunt.
 3. Dos testimonis que no tinguin interès directe en l’herència.
 4. Certificat de defunció.
 5. Certificat d’últimes voluntats que acrediti que no va atorgar testament civil o bé el llibre de família.
 6. En el cas de parelles de fet, els documents que n’acreditin l’existència o la convivència mútua.
 7. Certificat, si fos necessari, de defunció d’aquelles persones que podrien tenir dret a l’herència, com els fills o el cònjuge, i els documents acreditatius dels qui ocuparien el seu lloc en l’herència.

Per a més informació contacteu amb nosaltres visiteu el nostre blog.

Voluntats anticipades i testament vital

Quan una persona està molt malalta, és possible que no pugui prendre certes decisions. A través d’aquest document, l’interessat ordena una sèrie d’instruccions sobre una sèrie de qüestions vitals, com la decisió sobre si desitja ser reanimat o no, l’aplicació de certes teràpies mèdiques, la donació d’òrgans i el destí de les restes mortals, així com els ritus del funeral i l’atribució d’un poder sobre cures mèdiques.

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE. És convenient aportar la targeta sanitària del CatSalut.
 2. La identitat de les persones a qui vol conferir certes facultats.

Renúncies d’herències

Es tracta de rebutjar l’herència del difunt per no rebre cap dels seus béns, drets o deutes. És especialment utilitzat per a evitar rebre una herència enverinada o amb deutes.

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE de la persona que vol renunciar a l’herència.
 2. Certificat de defunció o les dades de la persona l’herència a la qual vol renunciar. És imprescindible perquè produeixi efecte que aquesta persona hagi mort perquè, en cas contrari, manca de validesa.

Donacions de béns amb càrrec a l’herència futura.

Quan una persona està molt malalta és possible que no pugui prendre certes decisions. A través d’aquest document, l’interessat ordena una sèrie d’instruccions sobre una sèrie de qüestions vitals com la decisió sobre si desitja ser reanimat o no, l’aplicació de certes teràpies mèdiques, la donació d’òrgans i el destí de les restes mortals, així com els ritus del funeral i l’atribució d’un poder sobre cures mèdiques.

Herències internacionals

Es tracta d’aquelles herències amb un element internacional, com ara un estranger resident a Espanya, un espanyol resident a l’estranger o l’existència de béns en diferents països.

A JLA Notarios us podem atendre en anglès.

Pactes successoris

Els pactes successoris són els acords entre les parts d’acord amb els quals es reparteixen en vida els béns que desitgin, mitjançant la transmissió de la propietat en el moment de la signatura o condicionant-la a la defunció del titular.

Addició d'herència

L'escriptura d'addició d'herència és el document notarial en el qual s'inclouen nous béns hereditaris que no es van incloure en una primera herència, per exemple, per desconèixer-los en aquell moment. Necessitarà liquidar els impostos a Hisenda i, si hi ha immobles, hauran d'inscriure's en el Registre de la Propietat.

 1. Escriptura d'acceptació i adjudicació d'herència a la qual es volen addicionar els béns.
 2. DNI, passaport, targeta de residència o NIE de tots els hereus i legitimaris. Poden acudir a la signatura presencialment o per poder.
 3. Documents que identifiquin la propietat dels béns a addicionar.

Escriptures de lliurament de llegats o de presa de possessió del llegat

En les escriptures de lliurament de llegats s'acredita que els hereus lliuren un llegat a un legatari.

En les escriptures de presa de possessió de llegat s'acredita que el legatari ha pres per si sol possessió d'un llegat, perquè ho autoritza així el testador, o en els casos permesos per llei.

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
 2. Certificat de defunció.
 3. Certificat d'últimes voluntats.
 4. Còpia autèntica de l'últim testament atorgat.
 5. Document o títol que acrediti la titularitat i identificació del bé, dret o compte bancari.

Pagament de legítima

És l'escriptura notarial per mitjà de la qual es paga la legítima als legitimaris per part dels hereus. Pot fer-se en escriptura separada o en l'escriptura d'herència. Cal tenir en compte que els legitimaris i els seus corresponents drets varien en dret comú i en els diferents drets forals.

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
 2. Certificat de defunció.
 3. Certificat d'últimes voluntats.
 4. Còpia autèntica de l'últim testament atorgat.
 5. Document acreditatiu del valor de la legítima, per exemple l'escriptura d'herència on figuren tots els béns inventariats.

Venda de drets hereditaris

És l'escriptura en la qual una persona ven a una altra els drets que li corresponen en una herència. Aquest negoci jurídic només podrà dur-se a terme quan s'hagi produït la defunció del causant i ja hagi nascut el dret a adquirir l'herència, conforme a l'article 1.271 del Codi civil comú i el 411.7 del Codi civil de Catalunya. Es pot atorgar enumerant tots o alguns dels béns de l'herència, o sense fer-ho.

També és important saber que, en cas de venda dels drets hereditaris, els altres cohereus tenen dret d'adquisició preferent.

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
 2. Certificat de defunció.
 3. Certificat d'últimes voluntats.
 4. Còpia autèntica de l'últim testament atorgat o, si no n’hi ha, acta de declaració d'hereus abintestat.
 5. Si es detallen tots o alguns dels béns que formen el dret hereditari que es ven, aportar els documents que acrediten la titularitat dels béns, drets i comptes bancaris.
Su privacidad es importante para nosotros

Utilitzem cookies analítiques per a millorar la teva experiència d'usuari i recollir dades estadístiques sobre l'ús de la nostra web per part dels usuaris.

Les cookies no emmagatzemen cap mena de dades personals sobre l'usuari i s'associen únicament al navegador que està utilitzant.

Pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i/o rebutgi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari de poder accedir a les diferents zones de la web.

En navegar per la nostra web estaràs acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies que pot ser actualitzada, per la qual cosa et convidem a revisar-la de manera regular.

x
icona Whatsapp de JLA Notarios Whatsapp accés directe a la pàgina de contactar de JLA Notarios Mail