Mercantil i societats

Sense emprenedoria no hi ha futur, per això és de cabdal importància donar suport als nostres empresaris i emprenedors.

A JLA Notarios som coneixedors del cicle de vida de les empreses, la qual cosa ens permet proporcionar assistència jurídica per a societats en els diferents moments de la seva existència, ja sigui en la seva constitució, les seves possibles modificacions d'estatuts socials, canvis d'administrador, compravenda de participacions o accions, ampliacions i reduccions de capital, la seva dissolució i extinció, i tot el relacionat amb l'àmbit mercantil.

Volem que el seu temps l'inverteixi en la seva empresa i, per això, a partir del 9 de novembre del 2023, pot comptar amb la nostra notaria en línia per realitzar la major part dels tràmits mercantils. Per exemple, podrà resoldre de manera telemàtica per videoconferència i mitjançant la seva signatura electrònica, independentment d'on estigui, els següents tràmits:

 • Constitució d’una societat en línia
 • Nomenament d’administradors en línia
 • Modificació d’estatuts socials en línia
 • Ampliacions i reduccions de capital en línia
 • Fusions
 • Escissions
 • Canvis de tipus socials
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Canvi de denominació social
 • Declaració d’unipersonalitat i declaració de pèrdua d’unipersonalitat
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Modificació de l'objecte social
 • Modificació de l'òrgan d’administració

Constitució de tota mena de societats

És el negoci jurídic pel qual una societat neix a la vida jurídica, la qual cosa li permet actuar per ella mateixa i existir separadament dels seus socis.

Dependrà de cada tipus social. Per a les societats limitades, que són les més freqüents, es necessita (per regla general):

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència de tots els socis, així com que acudeixin presencialment o amb un poder el dia de la signatura.
 2. Certificació negativa de denominació del Registre Mercantil.
 3. Els estatuts socials.
 4. Certificació bancària acreditativa de l’ingrés en un compte obert a nom de la societat en formació per l’import del capital social. Una altra possibilitat és fer les aportacions no dineràries o l’assumpció dels socis fundadors de la responsabilitat il·limitada per l’import del capital social.
 5. Dades de la persona que serà nomenada administradora.

Juntament amb la constitució d’una societat, és convenient atorgar l’acta de titular real, perquè aquest document serà necessari perquè la societat realitzi qualsevol acte amb transcendència tributària.

Nomenaments i cessaments d’administradors

És l’acord social en què es designa els nous membres de l’òrgan d’administració o es canvia algun dels administradors previ cessament dels anteriors o es deixa sense efecte algun nomenament anterior.

 1. . DNI, NIE, passaport o targeta de residència de l’administrador nomenat. Ha d’assistir a la signatura.
 2. Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat.
 3. Acta de titularitat real de la societat.
 4. Certificat d’acord de Junta.
 5. En casos de canvi de l’òrgan d’administració, si els estatuts no en contemplen la nova forma en, cal el text amb la modificació estatutària.
 6. En cas de cessament d’algun administrador, haurà de comparèixer a la signatura o, si no, haurà de ser notificat.

Si busca más información sobre nombramientos y ceses de administradores tiene los siguientes artículos en nuestro blog:

Canvis de domicili social

És una modificació dels estatuts d’una societat que suposa el trasllat del domicili d’una societat dins del territori nacional o a l’estranger

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència de l’administrador. Ha d’assistir a la signatura.
 2. Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat.
 3. Acta de titularitat real de la societat.
 4. Acord de la junta, només per al cas en el qual els estatuts prevegin que la facultat de canvi del domicili social no correspon a l’administrador.

Compravenda d’accions i de participacions socials

És l’acord mitjançant el qual un soci ven tota la participació en una empresa o una part a una altra persona, sigui soci o no, a canvi d’una contraprestació.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència del venedor i el comprador.
 2. Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat i de qualsevol altra que acrediti la propietat de les accions o les participacions que es vendran.
 3. Acta de titularitat real de la societat.
 4. Si els estatuts o la llei fixen alguna limitació a la transmissió de les accions o participacions, serà necessari aportar l’acord de la Junta.
 5. Acreditació dels mitjans de pagament.

Modificació els estatuts socials

És l’escriptura que té per objecte elevar a públic tots els acords socials que modifiquen algun article dels estatuts.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència dels administradors.
 2. Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat.
 3. Acta de titularitat real de la societat.
 4. Certificat d’acord de la Junta emès i firmat per l’administrador en què figuri l’acord adoptat i la nova redacció de l’article estatutari.
 5. Algunes modificacions estatuàries cal fer-les en una sèrie de documents concrets, en funció de la modificació. En tot cas, aconsellem que us poseu en contacte amb JLA Notarios per a concretar-los.

Ampliacions i reduccions de capital

Es tracta de l’escriptura que recull l’acord social pel qual els socis augmenten o redueixen el capital. En l’escriptura ha de constar la quantitat per la qual s’amplia o es redueix el capital, la modalitat per la qual es fa, l’entrada o la sortida de nous socis i la possible limitació de certs drets.

Si busca más información sobre cómo ampliar el capital de su sociedad o cómo reducir el capital de su sociedad, puede acudir a nuestro blog notarial:

Fusions

Consisteix en la unió de béns, drets, obligacions i relacions contractuals de dues o més societats, a través de l’acord previ dels socis de les entitats que es fusionen. Comporta la integració de dues o més societats en una sola.

Escissions

Es tracta d’un acord social, pel qual una part de l’actiu i del passiu d’una societat se separa i es traspassa en bloc a una altra o unes altres societats a canvi d’una contraprestació. La societat sobre la qual es produeix l’escissió continuarà existint però sense la part escindida.

Canvis de tipus socials

Consisteix en l’elevació a públic de l’acord social pel qual s’altera el tipus social d’una societat (SL, SA, SC, etc.) per un nou. Es caracteritza perquè la societat subsisteix com a tal però roman subjecta, a partir del canvi, a les normes del nou tipus triat.

Canvi de denominació social

L'escriptura de canvi de denominació social permet modificar el nom d'una societat. És una escriptura que requereix ser inscrita en el Registre Mercantil.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència dels administradors.
 2. Còpia autèntica de l'escriptura de constitució de la societat.
 3. Acta de titularitat real de la societat.
 4. Certificat d'acord de Junta emesa i signada per l'administrador on figuri l'acord adoptat i la nova redacció de l'article estatutari.
 5. Certificat de reserva de la nova denominació social pel Registre Mercantil Central. Des de JLA Notarios podem ajudar-lo a aconseguir aquest certificat.

Declaració d’unipersonalitat i declaració de pèrdua d’unipersonalitat

L'escriptura d’unipersonalitat declara que una societat ha passat a tenir un únic soci i permet evitar que el soci únic perdi el benefici de la limitació de responsabilitat si s'inscriu adequadament en el Registre.

L'escriptura de pèrdua d’unipersonalitat constata la pèrdua del caràcter unipersonal d’una societat.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència dels administradors.
 2. Còpia autèntica de l'escriptura de constitució de la societat i de l'escriptura que permet actuar com a administrador.
 3. Acta de titularitat real de la societat.

A JLA Notarios l'ajudarem des de nostra notaria a Barcelona a aconseguir la declaració d’unipersonalitat i així limitar la seva responsabilitat com a soci únic.

Dissolució i liquidació de societats

Igual que les persones, les societats també tenen un cicle vital. A través de l'escriptura de dissolució d'una societat, la societat s'extingeix jurídicament mitjançant l'acord dels socis. Això exigeix el previ pagament dels deutes i el repartiment de l'actiu resultant entre els socis, així com la formalització en escriptura pública.

Pot realitzar-se en dos actes, primer dissoldre la societat, designant un liquidador, i finalment liquidar-la, distribuint els béns de la societat. També pot fer-se en un sol acte, fent constar dissolució i liquidació en la mateixa escriptura.

Modificació de l'objecte social

L'escriptura de modificació d'objecte social permet canviar l'objecte d'una societat, de manera que permet afegir, treure o canviar les activitats a les quals es dedica.

Aquest acte requereix la inscripció en el Registre Mercantil.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència dels administradors.
 2. Còpia autèntica de l'escriptura de constitució de la societat.
 3. Acta de titularitat real de la societat.
 4. Certificat d'acord de Junta emesa i signada per l'administrador on figuri el nou objecte, amb nova redacció de l'article estatutari.

Modificació de l'òrgan d'administració

L'escriptura de modificació de l'òrgan d'administració d'una societat permet alterar el mode d'organitzar l'administració en una societat, podent canviar entre administradors únics, mancomunats i Consell d'Administració.

Aquest acte ha d'inscriure's en el Registre Mercantil.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència dels administradors.
 2. Còpia autèntica de l'escriptura de constitució de la societat i de l'escriptura que acredita el càrrec d'administrador.
 3. Acta de titularitat real de la societat.
 4. Certificat d'acord de Junta emesa i signada per l'administrador on figuri el canvi d'organització en l'administració, amb nova redacció de l'article estatutari.

Pactes parasocials

L'escriptura de pacte parasocial permet fer executius entre els signants del pacte acords relacionats amb una societat en la qual tenen participació. Es poden utilitzar en societats familiars i, en aquest cas, els pactes es coneixen com a protocols familiars.

Si té intenció de formalitzar un pacte parasocial i els documents d'identificació dels quals volen signar, a JLA Notarios podem ajudar-lo a tramitar-lo.

Poder general mercantil

L'escriptura de poder general mercantil permet que l'administració d'una societat confereixi a una persona la capacitat d'actuar en nom d'una societat.

Després de signar-se un poder general mercantil ha d'inscriure's en el Registre Mercantil per a poder exercir-se.

Aquests són els documents necessaris per a preparar la signatura:

 1. Identificació documental de l'administrador o administradors que signaran el poder.
 2. Escriptura autèntica de la societat que atorga el poder i escriptura a partir de la qual resulta el càrrec de l'administrador.

Amb aquests documents, a JLA Notarios podem ajudar-lo a tramitar el seu poder general mercantil.

Poder especial mercantil

Amb una escriptura de poder especial mercantil una persona pot actuar en nom d'una societat per a realitzar exclusivament una o diverses actuacions determinades.

Aquests són els documents necessaris per a preparar la signatura del seu poder:

 1. Identificació documental de l'administrador o administradors que signaran el poder.
 2. Escriptura autèntica de la societat que atorga el poder i escriptura a partir de la qual resulta el càrrec de l'administrador.

Amb aquests documents, a JLA Notarios podem ajudar-lo a formalitzar el seu poder mercantil especial.

Acta de titularitat real

L'acta de titularitat real és el document notarial en què l'administració d'una societat manifesta quines persones físiques tenen el control d'una societat, que són aquelles a les quals pertany el 25 per cent o més del capital social, sigui directament o per ser propietaris d'una altra societat, o, si no n’hi ha, les que controlin la societat, com les administradores.

És necessari que les societats la presentin per a qualsevol acte amb transcendència tributària i serveix per a evitar el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

El cost sol oscil·lar entre 50 i 75 euros.

Els documents necessaris per a formalitzar una acta de titularitat real són:

 1. Identificació documental de l'administrador o administradors que signaran el poder.
 2. Escriptura autèntica de la societat que atorga el poder i escriptura a partir de la qual resulta el càrrec de l'administrador.

Amb aquests documents, a JLA Notarios podem preparar-li al moment la seva acta de titularitat real.

Escriptura zero

L'escriptura zero és un document notarial que s'utilitza en operacions complexes.

Inclou almenys un pacte que una sèrie de negocis que es volen signar es considerin com una única operació amb unitat d'acte, per la qual cosa aquests negocis tindran existència jurídica alhora quan siguin tots ells signats.

Su privacidad es importante para nosotros

Utilitzem cookies analítiques per a millorar la teva experiència d'usuari i recollir dades estadístiques sobre l'ús de la nostra web per part dels usuaris.

Les cookies no emmagatzemen cap mena de dades personals sobre l'usuari i s'associen únicament al navegador que està utilitzant.

Pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i/o rebutgi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari de poder accedir a les diferents zones de la web.

En navegar per la nostra web estaràs acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies que pot ser actualitzada, per la qual cosa et convidem a revisar-la de manera regular.

x
icona Whatsapp de JLA Notarios Whatsapp accés directe a la pàgina de contactar de JLA Notarios Mail