Contractes i dret immobiliari

Al llarg de la vida realitzem actes rellevants, com comprar un habitatge, declarar una obra nova, fer una donació en vida als nostres fills o extingir comunitats, entre molts altres.

A JLA Notarios som experts en dret immobiliari i contractual, i compravendes. Guiem els nostres clients analitzant cada qüestió en particular, considerant sempre la càrrega impositiva de cada operació.

A més, alguns dels nostres serveis notarials es poden fer en línia i, per això, podem assistir-lo des de qualsevol part d'Espanya. Contacti amb nosaltres per declarar una obra nova en línia o una divisió horitzontal.

Compravendes

És un contracte pel qual les parts acorden l’adquisició i la transmissió de béns mobles, immobles o drets a canvi del pagament d’un preu. Si voleu més informació sobre la documentació i la tributació en la compravenda visiteu el nostre blog..

 1. Documents d’identitat de les parts (DNI, passaport, targeta de residència o NIE).
 2. Títol de propietat del venedor, per exemple la compravenda prèvia o l’escriptura d’herència. A falta de títol, una nota simple del Registre de la Propietat.
 3. El preu i la forma de pagament.
 4. Certificat de contribució urbana (IBI) que acrediti la inexistència de deutes amb l’ajuntament o, quan no se’n tingui, la seva existència i quantia. Si no disposem d’aquest certificat, l’últim rebut de l’IBI acreditatiu de l’estat del bé.
 5. Si hi ha comunitat de propietaris, certificació emesa per la comunitat que demostri si està al corrent al pagament de les despeses o si hi ha deutes.
 6. La cèdula d’habitabilitat, si es tracta d’una compravenda d’habitatge. Si no disposa de la cèdula, la sol·licitud d’aquesta per part de l’arquitecte.
 7. Certificat d’eficiència energètica.
 8. En casos concrets, l’ITE, acreditatiu d’haver superat la inspecció tècnica dels edificis.

Donacions

A través de la donació una persona transmet béns i drets a favor d’una altra que els accepta i els rep gratuïtament.

 1. Documents d’identitat de les parts (DNI, passaport, targeta de residència o NIE).
 2. Títol de propietat del donant, com ara la compravenda prèvia o l’escriptura d’herència. A falta de títol, una nota simple del Registre de la Propietat.
 3. Qualsevol document, si les parts ho desitgen, que acrediti l’estat dels béns donats i si hi ha algun deute o no.

Si busca más información sobre las donaciones en general o sobre qué impuestos hay que pagar en una donación, puede acceder a los siguientes artículos de nuestro blog:

Dissolució de condominis

En la dissolució de condominis, les parts acorden l’extinció de les comunitats existents sobre béns i drets de manera que al final hi ha menys propietaris dels inicials. Els que deixen de ser propietaris reben a canvi una quota d’un altre bé o una compensació en metàl·lic.

 1. Documents d’identitat de les parts (DNI, passaport, targeta de residència o NIE).
 2. Títol de propietat, per exemple la compravenda prèvia o l’escriptura d’herència. A falta de títol, una nota simple del Registre de la Propietat.
 3. Si hi ha compensacions en metàl·lic, acreditació dels mitjans de pagament.

Si busca más información sobre cómo disolver un condominio puede acudir a nuestro blog:

Obres noves

Consisteix a declarar que s’ha iniciat la construcció d’una edificació o que s’ha acabat, i a acreditar que es compleixen tots els requisits que exigeix la legislació aplicable.

Hi ha dues variants:

Obra nova acabada: exigeix que s’hagi acabat completament l’edificació.

Obra nova en construcció: no és necessari haver acabat la construcció però, una vegada acabada, haurà d’acompanyar-se d’una acta de finalització d’obra. S’utilitza sovint perquè els promotors puguin obtenir finançament bancari.

Permutes

És el negoci jurídic en què s’intercanvia un bé per un altre, amb complement en diners o sense.

Constitució i extinció d’usdefruits

Tenen per objecte la constitució i l’extinció de l’usdefruit d’un immoble (que és el dret d’ús i gaudi sense tenir la plena propietat).

Dacions en pagament

L'escriptura de dació en pagament és el contracte per mitjà del qual es lliura un bé a canvi de l'extinció d'un deute previ, de manera que l'anterior deutor en queda alliberat.

Els documents necessaris per a una dació en pagament són:

 1. DNI, passaport, NIE o targeta de residència de les persones físiques, o documents que acreditin la personalitat i representació de les persones jurídiques.
 2. Títol que acrediti la propietat del bé que és objecte de la dació en pagament.
 3. Identificació del deute que s'extingirà.

Per a pressupostos gratuïts o qualsevol consulta, no dubti a contactar amb nosaltres. El respondrà un especialista en la matèria.

Divisió horitzontal

L'escriptura de divisió horitzontal és la que determina una propietat horitzontal i configura en un edifici les zones comunes i els elements privatius (pisos i solars), dels quals determina les característiques i els coeficients de participació en les despeses comunes. És freqüent que se signi alhora una escriptura d'obra nova.

Opció de compra

És el contracte pel qual una persona (el concedent) atribueix a una altra (l’optant o beneficiari) el dret a decidir per si sol si un contracte se celebrarà. Si un contracte d'opció es formalitza en escriptura en una notaria té la consideració de títol executiu i se’n pot exigir directament l'execució davant els tribunals.

Si afecta immobles, ha d'inscriure's en el Registre per a produir efectes davant de tercers.

Préstec entre particulars

És el contracte per mitjà del qual un particular presta uns diners a un altre particular, de manera que el que els rep ha de retornar-los en un termini i amb unes condicions, normalment havent de pagar un interès. L'utilitzen a vegades els pares per a finançar la compra d'una casa per als seus fills.

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
 2. Justificant de la transferència o un altre mitjà de pagament per mitjà del qual s'hagi efectuat el préstec.
 3. És convenient manifestar la finalitat del préstec.
Su privacidad es importante para nosotros

Utilitzem cookies analítiques per a millorar la teva experiència d'usuari i recollir dades estadístiques sobre l'ús de la nostra web per part dels usuaris.

Les cookies no emmagatzemen cap mena de dades personals sobre l'usuari i s'associen únicament al navegador que està utilitzant.

Pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i/o rebutgi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari de poder accedir a les diferents zones de la web.

En navegar per la nostra web estaràs acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies que pot ser actualitzada, per la qual cosa et convidem a revisar-la de manera regular.

x
icona Whatsapp de JLA Notarios Whatsapp accés directe a la pàgina de contactar de JLA Notarios Mail