Actes

Quantes vegades ha volgut deixar constància d'un succés, d'una declaración o de l'estat en el qual es troba un objecte, o notificar a algú qualsevol qüestió? Per donar solució a aquests assumptes, el dret ens facilita les actes notarials.

A JLA Notarios ens adaptem a vostè,  reflectim en acta allò que necessita i realitzem les notificacions i requeriments que ens demani.

Actes de manifestacions

Es dóna fe d’allò que una persona ha dit o manifestat i quan ho ha fet.

Actes de presència

El notari és requerit perquè es personi en un lloc i doni fe de l’estat en el qual es troba un bé determinat en un moment concret. Si cal es fan fotografies.

Actes de requeriment

Se sol·licita al notari que reclami a algú alguna cosa o que dugui a terme un fet. El notari deixa constància d’això i de la resposta de la part requerida.

Actes de juntes socials

Es pretén que quedi constància de les manifestacions, les reclamacions, els documents i els acords adoptats a la junta d’una societat.

Actes de dipòsit de condicions generals

El notari recull en una escriptura les condicions contractuals que una empresa inclou en els contractes. D’aquesta manera, pot acreditar davant tercers les condicions que estaven vigents en un moment determinat.

Actes de fixació de saldo

El notari, mitjançant els càlculs oportuns, acredita el saldo resultant d’un determinat compte o deute.

Actes de concurs

Possiblement les actes més conegudes per a tots. Mitjançant la presència del notari en un concurs, s’acredita que no hi ha hagut cap manipulació dels resultats i, si escau, l’aleatorietat de l’elecció.

Actes de protocol·lització

Són aquelles en les quals el notari introdueix en el seu arxiu, el contingut del qual és secret i no pot ser publicat, la documentació legal i legítima que l’interessat desitgi.

Acta de comprovació de pàgina web

L'acta de comprovació de pàgina web és el document notarial en el qual el notari constata l'estat d'una pàgina web en un determinat moment.

Aquest document notarial atorga plens efectes probatoris, en judici o fora d'ell.

Per a signar una acta de pàgina web es necessita:

 1. Document identificatiu de la persona que signarà l'acta i, si és el cas, de la societat que representa.
 2. Identificació de la pàgina web.

Només amb aquests requisits, des de JLA Notarios el podem ajudar a tramitar la seva acta de pàgina web, perquè som especialistes en aquesta matèria.

Acta de comprovació de whatsapp

L'acta de comprovació de whatsapp permet acreditar notarialment una conversa de whatsapp mantinguda entre diverses persones.

Aquesta acta és un document notarial amb plens efectes probatoris, judicials i extrajudicials.

Per a atorgar una acta de comprovació de whatsapp només es necessita:

 1. Document identificatiu de la persona que signarà l'acta i, si és el cas, de la societat que representa.
 2. Ensenyar el whatsapp al notari.

Complint aquests requisits, el nostre equip d'especialistes l’acompanyarà fins a aconseguir formalitzar la seva acta notarial.

Acta de dipòsit

L'acta de dipòsit notarial acredita que un objecte ha estat lliurat a un notari. L'objecte dipositat serà el que consti en l'acta i es retornarà en la forma i termini que s'estableixi.

El dipòsit notarial més freqüent és el dipòsit de diners, que pot acompanyar una compravenda o tenir una altra causa com, per exemple, solucionar una contesa.

Per a fer un dipòsit notarial es necessita:

 1. Document identificatiu de la persona que signarà l'acta i, si és el cas, de la societat que representa.
 2. Identificació de l'objecte que es lliura al notari.

Amb aquestes dades, l'equip d'experts de JLA Notarios el podem ajudar a tramitar la seva acta de dipòsit. Per a qualsevol dubte, l’assistirem amb molt de gust.

Acta de dipòsit notarial d'arres per a compravenda

L'acta de dipòsit notarial d'arres acredita que qui serà comprador d'un immoble ha lliurat al notari els diners de les arres de la futura compravenda, de manera que el notari lliurarà els diners al venedor en signar-se la compravenda.

Permet evitar riscos per al comprador, ja que els diners de les arres es lliuren al notari en comptes de fer-ho al futur venedor.

Per a signar acta de dipòsit notarial d'arres es requereix:

 1. Document identificatiu de la persona que signarà l'acta i, si és el cas, de la societat que representa.
 2. Lliurar els diners al notari quan se signi l'acta.

Si està pensant signar una compravenda amb dipòsit d'arres o sense aquest dipòsit, a JLA Notarios estem especialitzats en operacions de compravenda i serà un plaer per a nosaltres ajudar-lo i assistir-lo en totes les fases de la compravenda.

Acta d'incompareixença

L'acta d'incompareixença acredita que una persona no ha acudit a la notaria quan havia de fer-ho, sigui per tenir acordada una signatura o per haver rebut un requeriment.

Es necessita:

 1. Document identificatiu de la persona que signarà l'acta i, si és el cas, de la societat que representa.
 2. Identificació de la persona que no compareix i expressió de la raó per la qual havia de comparèixer.

Des de JLA Notarios, com a experts en actes, el podem acompanyar en la signatura de la seva acta només amb aquests requisits. Quedem a la seva disposició.

Acta de legitimació de signatures per a produir efectes en un país estranger (acta del 207 RN)

L'acta del 207 del Reglament notarial permet legitimar la signatura d'un document estranger que segons la legislació espanyola ha de circular com a escriptura a Espanya i segons la llei estrangera ha de circular com a legitimació.

Així, es podrà usar aquest document en un país en el qual la seva legislació exigeix la forma documental d’una legitimació notarial i s'aconsegueix complir les lleis de tots dos països.

Es necessita:

 1. Document identificatiu de la persona que signarà l'acta i, si és el cas, de la societat que representa.
 2. Document que cal legitimar.

Per a qualsevol dubte o tramitació, no dubti a consultar-nos. Des de JLA Notarios l'ajudarem amb molt de gust i, si fos necessari, també podem encarregar-nos d'aconseguir la postil·la per al seu document.

Acta de notificació

L'acta de notificació permet deixar constància en document públic que s'ha realitzat una notificació a una persona de manera notarial.

A vegades la llei exigeix una acta notarial per a aconseguir determinats efectes legals.

Segons els casos, la notificació pot realitzar-se per part del notari de manera presencial o mitjançant enviaments de correus certificats amb justificant de recepció.

Per a formalitzar la seva acta notarial de notificació es necessita:

 1. Document identificatiu de la persona que signarà l'acta i, si és el cas, de la societat que representa.
 2. Dades d'identificació i domicili de la persona a qui s’ha de fer la notificació.
 3. Contingut de la notificació a practicar.

A JLA Notarios l'ajudarem a solucionar la seva notificació notarial i així aconseguir-ne la constatació pública. Per a qualsevol dubte o necessitat, no dubti a consultar-nos.

Acta de notorietat

L'acta de notorietat permet acreditar notarialment un fet notori perquè sigui tingut per cert. La notorietat d'un fet en document notarial permet que es produeixin els efectes que la llei estableixi per a aquest fet.

Una modalitat molt freqüent per al dret de successions és l'acta de notorietat d'hereus abintestat, que acredita qui són els hereus d'un mort sense testament.

Per a signar una acta de notorietat és necessari:

 1. Identificació documental de la persona que signarà l'acta.
 2. Constatació de la notorietat dels fets. La prova del caràcter d'un fet com a notori dependrà dels casos, però es requereix que el fet quedi provat.

Amb aquests documents, els especialistes de JLA Notaris el podem ajudar a aconseguir la signatura del seu document.

Acta d'acreditació de la propietat d'un vehicle

Aquesta acta permet acreditar per notorietat la propietat d'un vehicle per part d’una persona, per a aconseguir que consti com a tal en les administracions de Trànsit.

Se sol utilitzar per a regular la propietat d'un vehicle quan es va adquirir fa temps i no es va inscriure adequadament l'adquisició.

 1. Identificació documental del propietari del vehicle, que serà la persona que hagi de signar l'acta.
 2. Identificació del vehicle la situació del qual cal regularitzar.
 3. Documents que puguin acreditar la propietat del vehicle.

Si té aquests documents, els especialistes de JLA Notarios estem a la teva disposició per a ajudar-lo amb el teu tràmit i donar-li el millor servei. L'assistirem amb molt de gust.

Su privacidad es importante para nosotros

Utilitzem cookies analítiques per a millorar la teva experiència d'usuari i recollir dades estadístiques sobre l'ús de la nostra web per part dels usuaris.

Les cookies no emmagatzemen cap mena de dades personals sobre l'usuari i s'associen únicament al navegador que està utilitzant.

Pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i/o rebutgi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari de poder accedir a les diferents zones de la web.

En navegar per la nostra web estaràs acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies que pot ser actualitzada, per la qual cosa et convidem a revisar-la de manera regular.

x
icona Whatsapp de JLA Notarios Whatsapp accés directe a la pàgina de contactar de JLA Notarios Mail