Dret de família

Una societat pròspera es fonamenta en la família i la seva protecció. El dret de família ens aporta les eines per protegir la família i els seus membres, de tal manera que les seves bases siguin sòlides i els seus propòsits puguin aconseguir-se.

A JLA Notarios donem cobertura en la celebració de matrimoni o constitució de parella de fet; a la transcendència patrimonial de la família a través dels capítols matrimonials o els contractes de parella; als moments en què es posa fi a la relació familiar, en casos com divorcis o separacions; i a la protecció de les persones més vulnerables, com menors o persones amb la capacitat modificada, a través d'escriptures d'assignació de tutors o curadors, o de la constitució de patrimonis protegits. I tot això, fent la nostra feina de manera que tots els involucrats se sentin igualment recolzats i segurs.

Matrimonis

És l’acte pel qual, a través d’un notari, dues persones, del mateix sexe o d’un sexe diferent, s’uneixen en matrimoni, mitjançant la prestació lliure i voluntària del consentiment.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència dels contraents.
 2. Còpia de l’expedient matrimonial format davant l’encarregat del Registre Civil.
 3. Elecció de, com a mínim, dos testimonis i els seus documents d’identitat.

Parelles de fet

Es tracta de la unió formal de dues persones, independentment del seu sexe, amb la finalitat de conviure de manera estable.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència dels contraents.
 2. Certificat d’empadronament.
 3. Designar dos testimonis, en el cas que tots dos intervinents siguin estrangers.*

Si quiere conocer más sobre cómo tramitar pareja de hecho, tiene a su disposición nuestro blog notarial:

Capítols matrimonials i de parelles de fet

Tota unió, sigui matrimonial o per parella de fet, produeix unes conseqüències patrimonials, siguin despeses, gestió de béns o organització futura de la casa. Per això, és convenient conformar un contracte entre els membres de la parella, sigui previ a la unió o posterior.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència de tots dos interessats.
 2. Si ho desitgeu, la relació dels béns es mantenen separats i els que es comparteixen.

Si quiere más información sobre qué son las capitulaciones matrimoniales y de parejas de hecho, puede encontrarla en nuestro blog:

Separacions i divorcis

Després de la Llei 15/2015, es permet a aquells matrimonis la ruptura dels quals es produeixi sense conflicte, sempre que no tinguin fills menys o incapaços, signar la separació o el divorci en presència d’un notari, deixant constància d’això i dels acords voluntàriament adoptats.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència de tots dos interessats.
 2. Acudir assistits d’un advocat.
 3. Aportar el conveni regulador amb els acords adoptats.

Dissolució de parelles de fet.

Amb l’escriptura de dissolució de la parella de fet, es fa constar la ruptura de la unió, a més de, si fos necessari, acordar la distribució de béns entre aquests o aquestes.

Elecció de tutor

Quan els progenitors falten, algú ha de protegir la persona i el patrimoni dels fills menors o incapaços. Els pares, per protegir als fills i suplir la seva futura falta, poden designar a la persona que s’encarregarà de la cura dels seus fills mitjançant l’atorgament d’una escriptura pública.

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència de l’interessat.
 2. Les dades concretes de la persona que es designarà com a tutor.

Emancipació

A través de l’escriptura d’emancipació, els pares poden donar als fills majors de 16 anys la facultat de regir la seva persona i els béns com si fossin major d’edat, si bé limitat en alguns aspectes per raó de l’edat.

Constitucions i aportacions a patrimonis protegits

Es tracta de l’aportació, mitjançant escriptura notarial, de béns i drets a favor d’una persona amb discapacitat, per tal que pugui atendre les seves necessitats vitals a través d’aquest patrimoni. A més, té una sèrie d’avantatges fiscals.

Autotutela

Enfront de la por de quedar incapaç, qui millor que l’interessat per a designar la persona que desitja que s’encarregui d’ell o ella i dels béns en cas d’incapacitat. Aquest document notarial pretén donar directrius que regeixin la cura d’un mateix en tal cas.

 1. DDNI, NIE, passaport o targeta de residència de l’interessat.
 2. Les dades concretes de la persona que es designarà com a tutor.

Expedient previ al matrimoni

L'expedient notarial previ al matrimoni permet acreditar que els futurs cònjuges compleixen els requisits legals per a celebrar-lo.

És un dels pocs casos en què no es pot triar notari i només podran actuar els notaris situats on resideixi algun dels contraents. Si hi ha diversos notaris, com a Barcelona, és el Col·legi de Notaris de la Comunitat Autònoma el que designa el que tramita cada expedient.

Aquest expedient segueix el sistema de doble acta notarial.

 1. Documents identificatius dels futurs cònjuges.
 2. Documents identificatius de dos testimonis, que hauran d'acudir a la notaria a signar aquest expedient.
 3. Certificats d'empadronament dels contraents.
 4. Certificats de naixement dels contraents.

Amb aquests documents, podrà formalitzar el seu expedient previ al matrimoni a JLA Notarios, sempre que el Col·legi de Notaris de Catalunya ens hagi designat per torn.

Su privacidad es importante para nosotros

Utilitzem cookies analítiques per a millorar la teva experiència d'usuari i recollir dades estadístiques sobre l'ús de la nostra web per part dels usuaris.

Les cookies no emmagatzemen cap mena de dades personals sobre l'usuari i s'associen únicament al navegador que està utilitzant.

Pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i/o rebutgi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari de poder accedir a les diferents zones de la web.

En navegar per la nostra web estaràs acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies que pot ser actualitzada, per la qual cosa et convidem a revisar-la de manera regular.

x
icona Whatsapp de JLA Notarios Whatsapp accés directe a la pàgina de contactar de JLA Notarios Mail